Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

Sprawozdanie z realizacji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2012 przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wraz z partnerami

30-10-2012

W 2012 roku
Ogólnopolski Tydzień Kariery
organizowany pod hasłem:

„Praca: zawód, czy kompetencje”
objęty był patronatem Starosty Skarżyskiego

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przystąpiła do realizacji OTK 2012 wraz z następującymi partnerami:

 1. 1. Starostwem Skarżyskim;
 2. 2. Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej;
 3. 3. Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Skarżysku-Kamiennej;
 4. 4. Gimnazjum Nr 1
  Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej;
 5. 5. Gimnazjum Nr 2
  im. Powstańców Warszawy w Skarżysku-Kamiennej;
 6. 6. Gimnazjum Nr 3
  im. Gen. Antoniego Hedy-Szarego w Skarżysku-Kamiennej;
 7. 7. Gimnazjum Nr 4
  Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie
  w Skarżysku-Kamiennej;
 8. 8. Gimnazjum Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku-Kościelnym;
 9. 9. I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej;
 10. 10. II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej;
 11. 11. III liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Skarżysku-Kamiennej;

Każdy z partnerów realizował zadania własne oraz zadania wspólne z różnymi partnerami według potrzeb, uznania i możliwości.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wspólnie z PUP oraz gimnazjami nr 1, 2, 3 i 4 oraz gimnazjum
w Skarżysku-Kościelnym, udostępniły następującą ofertę działań:

1. Zajęcia grupowe:

- Doradztwo grupowe z uczniami:

Temat 1: Predyspozycje i kompetencje do zawodu.
Temat 2: Powiatowy rynek pracy.
Temat 3: Współczesne i przyszłe zawody oraz możliwości ich zdobycia.

- Doradztwo grupowe z rodzicami:

Temat 1: Predyspozycje i kompetencje do zawodu.
Temat 2: Powiatowy rynek pracy.
Temat 3: Współczesne i przyszłe zawody oraz możliwości ich zdobycia.

- Szukamy diamentów:

Temat 1: Planowany wybór szkoły i zawodu przez uczniów – ankieta.

 1. 2. Doradztwo indywidualne dla uczniów i rodziców:

- Badanie predyspozycji zawodowych;
- Indywidualny Plan Działania IPD;

Ponadto Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wraz z gimnazjami nr 1,2,3,4 w Skarżysku-Kamiennej
i gimnazjum w Skarżysku-Kościelnym, szkołami ponadgimnazjalnymi (I LO, II LO i III LO) oraz Młodzieżowym Centrum Kariery OHP przeprowadziły:

1. Zajęcia grupowe:

- Zajęcia grupowe z pedagogami szkolnymi (PPP wraz z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi):

Temat: Prezentacja narzędzi diagnostycznych w poradnictwie
szkolno-zawodowym.

W ramach działania „Szukamy diamentów” przeprowadzone zostały:

- Zajęcia grupowe z uczniami uzdolnionymi (PPP wraz z 3 liceami ogólnokształcącymi):

Temat 1: Psychologiczne podstawy wyboru zawodu.
Temat 2: Uczeń wybitnie zdolny i możliwości jego kariery.
Temat 3: Kompetencje zawodowe na rynku pracy.

2. Doradztwo indywidualne dla uczniów i rodziców (PPP wraz z gimnazjami
i szkołami ponadgimnazjalnymi):

- Badania psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów mających trudności w podjęciu decyzji szkolno-zawodowej.

Wymiernym efektem działań w ramach OTK 2012 jest:

1. Objęcie doradztwem grupowym ponad 500 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu skarżyskiego.
2. Objęcie konsultacjami indywidualnymi w zakresie doradztwa zawodowego – około 60 uczniów.
3. Przeszkolenie 20 pedagogów w zakresie wykorzystania posiadanych narzędzi diagnostycznych w poradnictwie szkolno-zawodowym.
4. Umożliwienie około 30 rodzicom/opiekunom skorzystania ze wsparcia doradczego w zakresie wyboru szkoły przez ich dzieci.

W zrealizowanych w ramach OTK 2012 działaniach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wraz z MCK OHP przeprowadziła zajęcia dla 20 pedagogów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prezentujące narzędzia diagnostyczne stosowane w poradnictwie szkolno-zawodowym.

PPP we współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica przeprowadziła dla grupy 17 wybranych przez pedagogów szkolnych uczniów zajęcia „Psychologiczne podstawy wyboru zawodu”. Wraz z I Liceum Ogólnokształcącym im. J Słowackiego PPP przeprowadziła zajęcia „Kompetencje zawodowe na rynku pracy” dla wydelegowanych przez pedagogów 16 uczniów. Ponadto PPP wraz z II Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza dla wybranych przez pedagogów szkolnych 16 uczniów przeprowadziła zajęcia na temat „Uczeń wybitnie zdolny i możliwości jego kariery”.

W wyniku podjętych w ramach OTK 2012 działań, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wraz z partnerami przeprowadziła grupowe zajęcia doradcze w 19 klasach trzecich (kończących naukę) z 5 gimnazjów. Zajęciami doradczymi grupowymi objętych zostało około 488 uczniów gimnazjów, w tym 246 dziewcząt i 242 chłopców. Ponadto udzielonych zostało uczennicom i uczniom gimnazjów około 60 konsultacji indywidualnych.

Ponieważ zapotrzebowanie na zajęcia doradcze w gimnazjach przekraczało możliwości organizacyjne partnerów w tygodniu od 15.10.2012 r. – 19.10.2012 r., cześć zajęć doradczych pod hasłem OTK 2012 zostało przeprowadzonych w tygodniach poprzedzającym wyznaczony tydzień oraz następnych. W terminie od 15.10.2012 – 19.10.2012 udało się przeprowadzić zajęcia dla około 242 uczniów z 11 klas trzecich gimnazjów.

Organizacją tych zajęć zajmowali się pedagodzy ze szkół gimnazjalnych. Uczestniczyli także w ich prowadzeniu. W zajęciach z uczniami 6 klas (5 z gimnazjum nr 2 i jednej z gimnazjum nr 3) oprócz doradców zawodowych PPP uczestniczyli także doradcy z Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Zajęcia doradcze w pozostałych klasach z gimnazjum nr 1, 3, 4 oraz gimnazjum w Skarżysku-Kościelnym zostały przeprowadzone bez udziału PUP, przez doradców z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej oraz pedagogów szkolnych. Zajęcia doradcze w klasach trzecich cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Niektórzy z nich po zajęciach byli indywidualnie konsultowani przez doradców zawodowych. Wszyscy uczniowie byli zapraszani do PP-P w celu skorzystania z oferty w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego.

W ramach OTK 2012 doradcy zawodowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz pedagodzy szkolni byli dostępni dla rodziców w dniu otwartym dla rodziców w Gimnazjum Nr 2 (każdy trzeci czwartek miesiąca), czyli w czwartek w dniu 18.10.2012 roku.

OTK 2012 swoim patronatem objął Starosta Skarżyski. Starostwo wspomagało OTK 2012 działaniami informacyjnymi i promocyjnymi w mediach. Informacje o podejmowanych działaniach w ramach OTK 2012 były publikowane na portalu www.skarzysko24.pl, stronach internetowych PP-P, PUP. Ponadto w obiektach partnerów wywieszone były plakaty OTK 2012 wydrukowane
i udostępnione przez PUP.

W realizację OTK 2012 z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaangażowani byli:

1. Marzena Sala – dyrektor.
2. Małgorzata Dobrowolska-Dąbrowska – psycholog, doradca zawodowy.
3. Iwona Berus – pedagog, doradca zawodowy.
4. Elzbieta Jaros – pedagog, doradca zawodowy.
5. Zbigniew Sowa – pedagog, doradca zawodowy.