Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

Procedury postępowania orzeczniczo-kwalifikacyjnego obowiązującego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej w sprawach:

 • orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania,
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

I. Podstawy prawne:
Organizację pracy i działalność poradni psychologiczno-pedagogicznej regulują:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r.poz.199).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r.poz. 532).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r.w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008r. Nr 175, poz.1086)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23 poz. 133).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013r. poz.529)
 7. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Procedury postępowania orzeczniczo-kwalifikacyjnego w sprawach orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

Terminy: orzeczenie powinno być wydawane w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne.

1. Wniosek

Orzeczenie wydaje się na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego) Małoletniego  bądź pełnoletniego zainteresowanego.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie poradni gdzie zostanie on zarejestrowany. Elementy obligatoryjne wniosku:

a) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza, a także nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie;

b) imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;

c) określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia;

d) podpis wnioskodawcy

Elementy fakultatywne wniosku:
a) dokumenty uzasadniające wniosek (opinie, zaświadczenia itp.)

2. Badanie wniosku pod względem formalnym przez Dyrektora Poradni.
Badanie wniosku następuje niezwłocznie po jego zarejestrowaniu.
W przypadku gdy:

a) wniosek został złożony do Poradni nie właściwej miejscowo dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę

b) wniosek nie zawiera jednego z elementów obligatoryjnych. Dyrektor Poradni wzywa pisemnie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

c) z treści wniosku o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy


3. Powołanie Zespołu przez Dyrektora Poradni
Powołanie Zespołu do rozpatrzenia wniosku następuje niezwłocznie po jego analizie formalnej.
Dyrektor powołuje Zespół i wyznacza jego Przewodniczącego w formie pisemnej.
W skład zespołu wchodzą: przewodniczący zespołu, psycholog, pedagog oraz lekarz oraz inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeśli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

4. Uzupełnienie dokumentacji
Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku dokumentacji uzasadniającej wniosek Przewodniczący Zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym niż 14 dni.
Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, albo dołączona przez niego do wniosku  dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, badania niezbędne do wydania orzeczenia przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności.
Przewodniczący ma obowiązek zawiadomić stronę o terminie, miejscu i przedmiocie badania nie później niż w terminie 7 dni przed wyznaczoną datą badania.
Powiadomienie stron następuje poprzez:
- doręczenie zawiadomienia w formie pisemnej rejestrowaną przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru,
- doręczenie pisma do rąk własnych z adnotacją „otrzymałem dnia…….” z czytelnym własnoręcznym podpisem odbierającego.

5. Wyznaczenie posiedzenia Zespołu
Przewodniczący Zespołu wyznacza termin posiedzenia.
O terminie posiedzenia członkowie Zespołu zostają zawiadomieni nie później niż na 3 dni przez wyznaczonym terminem poprzez wywieszenie informacji w sekretariacie Poradni.
O terminie posiedzenia należy poinformować zainteresowane strony nie później niż na 7 dni przez terminem posiedzenia wraz z pouczeniem o przysługującym im prawie do przedstawienia swojego stanowiska.
Powiadomienie stron następuje poprzez:
- doręczenie zawiadomienia w formie pisemnej rejestrowaną przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru,
- doręczenie pisma do rąk własnych z adnotacją „otrzymałem dnia ……………” z czytelnym własnoręcznym podpisem odbierającego,

6. Posiedzenie Zespołu.
Posiedzenie Zespołu jest na bieżąco protokołowane.
Protokół posiedzenia zawiera:
a) datę, miejsce i przedmiot posiedzenia,
b) nazwiska osób biorących udział w posiedzeni,
c) uwagi i opinie zgłoszone zarówno przez członków zespołu jak i obecne strony,
d) informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem,
e) informację o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem,

Protokół posiedzenia podpisują przewodniczący oraz członkowie zespołu. Zespół podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

7.Orzeczenie
Stosow
nie do podjętej przez zespół decyzji orzeczenie o potrzebie bądź braku potrzeby kształcenia specjalnego przygotowuje wyznaczony przez przewodniczącego członek zespołu ściśle według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego umieszcza się w szczególności:
a)warunki realizacji potrzeb kształcenia specjalnego, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
b) najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego doręcza się stronom w liczbie 3 egzemplarzy zaś orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego w liczbie 1 egzemplarza nie później niż w terminie 14 dni od daty posiedzenia Zespołu.
Orzeczenie doręcza się poprzez:
- doręczenie rejestrowaną przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru,
- doręczenie do rąk własnych z adnotacją „otrzymałem dnia…………” z czytelnym własnoręcznym podpisem odbierającego.

8. Odwołanie
Stronie przysługuje prawo do złożenia odwołania od orzeczenia w terminie 14 dni od jego otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem zespołu, który wydał dane przeczenie.
Zespół ma 14 dni, licząc od daty wpływu odwołania na podjęcie decyzji o:
a) uznaniu odwołania w całości za zasadne, uchyleniu zaskarżonego orzeczenia i wydanie nowego,
b) uznaniu odwołania za niezasadne i przekazane odwołania wraz z aktami sprawy właściwemu kuratorowi oświaty,
Zespół rozpatruje odwołanie na posiedzeniu, z którego sporządza się protokół.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres:
- roku szkolnego,
- etapu edukacyjnego,
- okresu kształcenia w danej szkole.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego w tej szkole.
Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje  się  na okres do 5 lat.
Zespół na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w razie:
1) zmiany okolicznosci stanowiacych
podstawę wydania poprzedniego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) potrzeby zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń,
3) potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.

Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie.

Procedury postępowania orzeczniczo-kwalifikacyjnego w sprawach orzekania o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz o potrzebie nauczania indywidualnego

1. Przyjęcie i rejestracja wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczania indywidualnego od rodziców lub prawnych opiekunów do Zespołu Orzekającego.
2. Do wniosku wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:
a) okres - nie krótszy niż 30 dni - w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
b) rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemozliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
c) zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualne w osobnym pomieszczeniu w przedszkolu;
d) zakres w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.

3. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie lekarskie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.
4. Wniosek o wydanie orzeczenia składa wnioskodawca do zespołu działającego w poradni w rejonie której położona jest szkoła do której uczęszcza uczeń a w przypadku dziecka przedszkolnego w miejscu zamieszkania.
5. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, informując o tym wnioskodawcę.
6. Jeżeli z treści wniosku wynika, że nie dotyczy wydania orzeczenia, dyrektor poradni zwraca wnioskodawcy wniosek z odpowiednim pouczeniem. Informuje jednocześnie wnioskodawcę o załatwieniu sprawy, jeśli leży ona w gestii poradni.
7. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku wymaganej dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia brakującej dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.
8. Jeśli wnioskodawca nie posiada dokumentacji uzasadniającej wniosek lub jest ona niewystarczająca do wydania orzeczenia, niezbędne badania wykonują członkowie zespołu lub inni specjaliści wskazani przez przewodniczącego zespołu, z wyjątkiem badań i wydania zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka będącego podstawą składania wniosku.
9. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia, zespól może zasięgnąć opinii nauczycieli informując o tym wnioskodawcę.
10. Wniosek o wydanie orzeczenia zawiera:
a) imię
i nazwisko dziecka datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza, a także nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie;
b) imiona
i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce zamieszkania;
c) okreslenie celu/przyczyny dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia;
d) podpis wnioskodawcz.

11. Dyrektor
powołuje stosownym rozporządzeniem skład Zespołu Orzekającego.
12. W skład zespołu wchodzą:
- dzrektor
poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu,
- psycholog.
- pedagog,
- lekarz,
W skład
zespołu mogą wchodzić inni specjaliści, jeśli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.
13. Wniosek
wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu w celu przygotowania przez nich diagnozy oraz ustala termin posiedzenia zespołu. Do wniosku przewodniczący dołącza posiadaną przez poradnię dokumentację dotyczącą dziecka informując o tym wnioskodawcę.
14.
Zespół wydaje orzeczenie większością głosów.
15.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego.
16.
W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego określa się:
a) zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkola, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka i inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
b) w przypadku dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, zakres, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanychz grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub szkole.
17. W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania określa się:
a)
zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia i inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
b)
w przypadku ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zakres, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole;
c)
w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie- także możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.
18. Z
posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.
19. Protokół zawiera w szczególności informację o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informację o zgłoszonym przez członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem oraz okres na jaki zostało przyznane orzeczenie.

20. Orzeczenie przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.

21. W przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo o potrzebie nauczania indywidualnego zespół, na wniosek rodziców wydaje nowe orzeczenie, które jednocześnie uchyla poprzednie.

22. W przypadku nieuwzględnienia wniosku rodziców (prawnych opiekunów), o uchylenie poprzedniego orzeczenia zespół orzekający wydaje odpowiednio orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

23. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania odbierane jest przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka za pokwitowaniem w trzech egzemplarzach w terminie 14 od dnia posiedzenia zespołu.

Procedury postępowania sprawie wydawania opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

1. Przyjęciei rejestracja wniosku o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od rodziców lub prawnych opiekunów do Zespołu Orzekającego.
2.
Wniosek o wydanie  opinii wnioskodawca składa do zespołu działającego w poradni właściwej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
3.
Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, informując o tym wnioskodawcę.
4.
Jeżeli z treści wniosku wynika, że nie dotyczy wydania opinii, dyrektor poradni zwraca wnioskodawcy wniosek z odpowiednim pouczeniem. Informuje jednocześnie wnioskodawcę o załatwieniu sprawy, jeśli leży ona w gestii poradni.
5.
Dyrektor powołuje stosownym rozporządzeniem skład Zespołu Orzekającego.
6. W skład zespołu wchodzą:
- dyrektor
poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu,
- psycholog.
- pedagog,
- lekarz,
- inni
inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeśli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

7. Wniosek wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu kieruje do członków zespołu w celu przygotowania przez nich diagnozy oraz ustala termin posiedzenia zespołu. Do wniosku przewodniczący dołącza posiadaną przez poradnię dokumentację dotyczącą dziecka – informując o tym wnioskodawcę.
8. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku wymaganej dokumentacji, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia brakującej dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.
9. Jeśli wnioskodawca nie posiada dokumentacji uzasadniającej wniosek lub jest ona niewystarczająca do wydania opinii albo orzeczenia, niezbędne badania wykonują członkowie zespołu lub inni specjaliści wskazani przez przewodniczącego zespołu.
10. Przewodniczący zespołu powiadamia wnioskodawcę o terminie posiedze­­­nia Zespołu Orzekającego, w którym może wziąć udział.

11. Zespół opinię większością głosów. W przypadku równej liczy głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.

12. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.
13
. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
14.
Opinię o wczesnym wspomaganiu otrzymuje dziecko od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki szkolnej.
15.
Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania zawiera:
- datę
wydania opinii,
-
oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię,
-
podstawę prawną opinii,
-
skład zespołu, który wydał opinię,
-
imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, a także imiona i nazwiska rodziców(prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,
-
stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
-
wskazanie odpowiedniej formy pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do potrzeb,
-
uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej pomocy i wsparcia,
-
podpis przewodniczącego zespołu.
16.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.
17.
Opinia odmowna zawiera:
-
datę wydania opinii,
-
oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię,
-
podstawę prawną opinii,
-
skład zespołu, który wydał opinię,
-
imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, a także imiona i nazwiska rodziców(prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania,
-
stwierdzenie, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju,
-
uzasadnienie, zawierające w szczególności te fakty, które zespół uznał za istotne dla rozstrzygnięcia oraz wyjaśnienie  powodów na podstawie których zespół uznał, że nie zachodzi   
potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju,
-
podpis przewodniczącego zespołu.
18.
Opinię doręcza się wnioskodawcy w trzech egzemplarzach w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.
 

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r., poz.199)

Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), bądź pełnoletniego ucznia. Opinię odbiera osobiście wnioskodawca lub osoba pisemnie przez niego upoważniona (z sekretariatu poradni). W uzasadnionych wypadkach, na pisemną prośbę rodzica opinia jest przesyłana wnioskodawcy drogą pocztową.

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 • Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
 • Pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
 • Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego,
 • Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także do klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 • Przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
 • Innych, określonych w odrębnych przepisach.

Ogólne:

 • Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
 • W przypadku dzieci niechodzących do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców poradnia udziela stosownej pomocy w przypadku, gdy zamieszkują na terenie działania poradni.
 • Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnię, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły (przedszkola) i ich rodzicom.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA NA DIAGNOZĘ W SPRAWIE SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

Warunkiem przyjęcia dziecka na diagnozę jest dostarczenie:

1) pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych), bądź pełnoletniego ucznia.

2) skierowania na badania specjalistyczne wypełnionego przez nauczyciela polonistę dotyczącego trudności dziecka w nauce czytania i pisania. Dokładne określenie trudności, typów popełnianych błędów, częstotliwości ich występowania, ocen poziomu prezentowanych umiejętności czytania i pisania, opis funkcjonowania ucznia na lekcjach, przebieg kariery szkolnej. Konieczne jest określenie środków zaradczych podjętych przez szkołę np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, okres czasu jakim uczeń objęty był określonym rodzajem pomocy, systematyczność oddziaływań, uzyskiwane efekty, obserwowane problemy itp.

3) dołączenie do zgłoszenia o badanie kserokopii prac ucznia, zarówno z prac lekcyjnych, jak i domowych, oraz z zajęć terapeutycznych, również z lat wcześniejszych).

4) opinie innych specjalistów (aktualne i wcześniejsze), o ile dziecko jest (było) objęte ich opieką (np. terapeuty, logopedy itp.).

Na kolejną diagnozę wskazane jest, aby uczeń zgłosił się z udokumentowaną pracą własną według wskazówek uzyskanych z poradni.

KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI NA DIAGNOZĘ W CELU WYDANIA ORZECZENIA/OPINII ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych, oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodziezy niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, w specjalnych przedszkolach, szkołach i odddziałach oraz ośrodkach, w naszej poradni działa zespół orzekający, który wydaje:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Aby uzyskać orzeczenie bądź opinię zespołu orzekającego należy zgłosić się do sekretariatu poradni w celu złożenia stosownego wniosku oraz posiadanej dokumentacji lekarskiej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. W poradni uzyskają też Państwo informacje, co do dalszego postępowania w zależności od przedstawionej dokumentacji. Przebieg postępowania orzekającego prowadzonego przez poradnię regulowany jest odpowiednimi przepisami i zgodny z opracowanymi na ich podstawie procedurami oraz regulaminami.

 

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r., poz.199)

Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), bądź pełnoletniego ucznia. Opinię odbiera osobiście wnioskodawca lub osoba pisemnie przez niego upoważniona (z sekretariatu poradni). W uzasadnionych wypadkach, na pisemną prośbę rodzica opinia jest przesyłana wnioskodawcy drogą pocztową.

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 • Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
 • Pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
 • Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego,
 • Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także do klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 • Przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
 • Innych, określonych w odrębnych przepisach.

Ogólne:

 • Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
 • W przypadku dzieci niechodzących do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców poradnia udziela stosownej pomocy w przypadku, gdy zamieszkują na terenie działania poradni.
 • Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnię, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły (przedszkola) i ich rodzicom.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA NA DIAGNOZĘ W SPRAWIE SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

Warunkiem przyjęcia dziecka na diagnozę jest dostarczenie:

1) pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych), bądź pełnoletniego ucznia.

2) skierowania na badania specjalistyczne wypełnionego przez nauczyciela polonistę dotyczącego trudności dziecka w nauce czytania i pisania. Dokładne określenie trudności, typów popełnianych błędów, częstotliwości ich występowania, ocen poziomu prezentowanych umiejętności czytania i pisania, opis funkcjonowania ucznia na lekcjach, przebieg kariery szkolnej. Konieczne jest określenie środków zaradczych podjętych przez szkołę np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, okres czasu jakim uczeń objęty był określonym rodzajem pomocy, systematyczność oddziaływań, uzyskiwane efekty, obserwowane problemy itp.

3) dołączenie do zgłoszenia o badanie kserokopii prac ucznia, zarówno z prac lekcyjnych, jak i domowych, oraz z zajęć terapeutycznych, również z lat wcześniejszych).

4) opinie innych specjalistów (aktualne i wcześniejsze), o ile dziecko jest (było) objęte ich opieką (np. terapeuty, logopedy itp.).

Na kolejną diagnozę wskazane jest, aby uczeń zgłosił się z udokumentowaną pracą własną według wskazówek uzyskanych z poradni.

KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI NA DIAGNOZĘ W CELU WYDANIA ORZECZENIA/OPINII ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych, oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodziezy niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, w specjalnych przedszkolach, szkołach i odddziałach oraz ośrodkach, w naszej poradni działa zespół orzekający, który wydaje:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Aby uzyskać orzeczenie bądź opinię zespołu orzekającego należy zgłosić się do sekretariatu poradni w celu złożenia stosownego wniosku oraz posiadanej dokumentacji lekarskiej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. W poradni uzyskają też Państwo informacje, co do dalszego postępowania w zależności od przedstawionej dokumentacji. Przebieg postępowania orzekającego prowadzonego przez poradnię regulowany jest odpowiednimi przepisami i zgodny z opracowanymi na ich podstawie procedurami oraz regulaminami.