Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

Plan pracy poradni

Dokumenty do pobrania 

 Diagnoza   Terapia 

Rozwój osobisty

Doradztwo zawodowe

 Profilaktyka  

 Publikacje    
 Kadra 
Linki    

 Kontakt 


Dyskalkulia, czyli specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, informacje dla rodziców - Ewa Oktaba
Dyskalkulia to problem stosunkowo nowy w psychologii i naukach pokrewnych. Kłopoty określane tą nazwą prawdopodobnie pojawiały się u niektórych ludzi odkąd istnieje matematyka, jednak pierwszą definicję dyskalkulii rozwojowej sformułował dopiero w 1974 r. Czechosłowacki psycholog Ladislav Košč. Określił  ją  jako  nie  wynikające  z niskiego  poziomu intelektualnego zaburzenie zdolności matematycznych, którego przyczyną są genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości w funkcjonowaniu obszarów mózgu odpowiedzialnych za dojrzewanie zdolności matematycznych odpowiednio do wieku. Częstą przyczyną dyskalkulii są również okołoporodowe mikrouszkodzenia centralnego układu nerwowego. Tak więc uczeń z dyskalkulią to:
- dziecko z co najmniej przeciętnym poziomem inteligencji ogólnej, które nie ma większych trudności w uczeniu się przedmiotów szkolnych nie związanych z liczeniem i zdolnościami przestrzennymi,
- pomimo wkładu pracy nie potrafi opanować matematyki nawet w najbardziej elementarnym stopniu np. przeliczanie obiektów, szacowanie wielkości zbiorów, porównywanie wielkości i liczebności zbiorów itp.,
- pojawiające się od początku nauki szkolnej trudności z liczeniem nie są wynikiem zaległości szkolnych bądź nieodpowiednich metod nauczania,
Zaburzenia zdolności i umiejętności matematycznych w niewielkim stopniu występują w postaci izolowanej, znacznie częściej współwystępują ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja rozwojowa) oraz zaburzeniami w koncentracji uwagi. Szacuje się, że ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki (w różnym stopniu) boryka się ok.6-9% ogólnej populacji uczniów.
Wczesne objawy ryzyka dyskalkulii możemy zaobserwować już w wieku przedszkolnym. Należą do nich trudności w zakresie:
- zdolności porównywania obiektów według cech fizycznych – co jest większe, dłuższe itp.,
- orientacji w schemacie ciała,
- opisu relacji przestrzennych,
- orientacji w czasie,
-różnicowaniu liczebności małych zbiorów (do 4 elementów),
- znajomości podstawowych figur geometrycznych,
- umiejętności przeliczania,
W klasie pierwszej pojawiają się dodatkowo trudności z umiejętnością czytania i zapisywania liczb oraz z różnicowaniem i wykonywaniem prostych działań arytmetycznych.
W klasach starszych dołączają trudności z:
- zapamiętaniem nazw liczebników,
- porównywaniem liczebności zbiorów,
- zrozumieniem pozycyjnego systemu liczb, szczególnie trudny staje się zapis liczb wielocyfrowych, zawierających zera,
- wykonywaniem działań arytmetycznych w pamięci i pisemnie, zwłaszcza przy przekraczaniu progu dziesiątkowego, stosowanie niedojrzałych strategii liczenia (liczenie na palcach powyżej dziesiątego roku życia powinno budzić niepokój),
- prawidłowym zapisywaniem i odczytywaniem liczb wielocyfrowych, częste inwersje(27 zamiast 72),
- schematyzm myślenia i działania, trudności z przenoszeniem wiedzy na nietypowe zadania,
- problem ze zmianą treści zadania na język matematycznych działań,
- orientacją na zegarze analogowym,
- opanowaniem jednostek miary i wagi, częste kierowanie się wartością liczbową a nie sensem np. 100g to więcej niż 1kg.,
- trudności w orientacji przestrzennej np. prawo-lewo, strony świata itp.,
Na diagnozę i terapię specyficznych trudności w uczeniu się nigdy nie jest za późno, jednak dla dzieci z grupy ryzyka dyskalkulii szczególnie ważne jest, aby rozpocząć terapię pedagogiczno-psychologiczną jak najwcześniej. Jeśli objawy dyskalkulii utrzymują się w starszym wieku szkolnym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, po przeprowadzeniu pełnej diagnozy, może wydać opinię o dostosowaniu wymagań z matematyki i przedmiotów ścisłych do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia, której wskazań nauczyciele powinni przestrzegać zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym. Dlatego jeśli zaobserwujecie Państwo opisane powyżej problemy u własnych dzieci, prosimy o kontakt z naszą placówką. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, pozbawieni specjalistycznej pomocy mogą być narażeni na trudności emocjonalno-motywacyjne, które dodatkowo utrudniają funkcjonowanie szkolne.

Dojrzałość szkolna - nasze dziecko idzie do szkoły - Iwona Stachura
Jak poradzić sobie w urzędach państwowych, czyli przygotowanie do wejścia w dorosłe życie  - autorski program wychowawczy - mgr Tomasz Gluza 
Trudności z pisaniem, ich możliwe przyczyny, skutki i sposoby eliminowania - Zbigniew Sowa

Konsultacje procesów integracji sensorycznej
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PCRE w Skarżysku-Kamiennej, w dniach od 29 września do 5 października 2014r. organizują tydzień bezpłatnych konsultacji procesów integracji sensorycznej. Doświadczenie poprzednich edycji pokazało, że dzięki projektowi bardzo wielu rodziców zaniepokojonych rozwojem sensoryczno-motorycznym swojego dziecka, uzyskało profesjonalną poradę i wsparcie, a niektórzy dowiedzieli się o istnieniu terapii metodą Integracji Sensorycznej.

Każdy rodzic zaniepokojony rozwojem swojego dziecka może skorzystać w tych dniach z naszych usług. Zachęcamy szczególnie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerami: 41/25 30 686 lub tel. kom. 531 751 684. 

Czym jest integracja sensoryczna? – jest to zdolność organizmu do zbierania, segregowania i przetwarzania informacji płynących z naszego ciała i świata zewnętrznego. Procesy te przebiegają automatycznie w OUN, który otrzymuje informacje za pomocą zmysłów: wzroku, słuchu, smaku, dotyku, węchu oraz zmysłu równowagi i czucia głębokiego. Deficyty SI występują, gdy OUN źle interpretuje informacje zmysłowe.

Co może świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej? - Dziecko może wykazywać nadwrażliwość na określone bodźce lub zbyt małą wrażliwość. Np. dziecko z nadwrażliwością dotykową może unikać dotyku nawet ze strony najbliższych, odmawiać noszenia niektórych ubrań, chodzenia boso po trawie lub piasku, źle reagować na mycie i obcinanie włosów czy paznokci. Może izolować się od rówieśników w obawie przed niespodziewanym dotykiem. Może być wybredne w jedzeniu, preferować pokarmy o gładkiej konsystencji i łagodnym smaku.
Dziecko z nadwrażliwością słuchową może czuć się poirytowane w miejscach hałaśliwych, centrach handlowych, zatykać uszy na niektóre dźwięki; lub wręcz przeciwnie – gdy jest podwrażliwe – np. wzmacniać głos w odbiornikach, produkować własne dźwięki poprzez uderzanie o przedmioty.
Bywają dzieci, które są poszukiwaczami wrażeń płynących z ruchu, uwielbiają biegać, podskakiwać, huśtać się, kręcić na karuzeli czy krześle obrotowym; oraz takie które boją się oderwać stopy od podłoża, poruszają się ostrożnie, łatwo tracą równowagę, preferują zabawy „statyczne”, szybko się męczą. Takie dzieci mogą mieć problemy z koordynacją ruchową a co za tym idzie
z samoobsługą: ubieraniem się, zapinaniem guzików, wiązaniem sznurowadeł, cięciem nożyczkami, rysowaniem i wszystkimi czynnościami wymagającymi precyzji ruchu. Jeśli rodzice obserwują u swoich pociech tego typu kłopoty zachęcamy do konsultacji z terapeutami SI.

Więcej informacji na stronie internetowej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów SI.

Ci co czują mocniej, czyli kilka słów o depresji - Małgorzata Dobrowolska-Dąbrowska

Zaburzenia depresyjne mają uwarunkowania biologiczne, środowiskowe i psychologiczne. W ujęciu poznawczej psychologii są to nasilone, natężone emocje które odczuwa człowiek. Jedną z wielu przyczyn  pojawienia się depresji jest utrata rozumiana jako „rzeczywista” lub utrata spostrzegana „specyficznie” przez daną osobę (np. ważnej relacji, czy nie zrealizowania celów, założonych osiągnięć). Należy pamiętać, że smutek i wycofanie się w sytuacjach trudnych dla jednostki jest adaptacyjny, pozwala zebrać siły, spojrzeć inaczej na swoją sytuację. Osoby chore na zaburzenia depresyjne oceniają porażkę globalnie przypisują ją sobie, natomiast sukcesy są oceniane przez nich jako „dzieło przypadku”.
Jakie zniekształcenia poznawcze pojawiają się u osób chorych na depresję:
1) myślenie czarno – białe „ jak nie będę z nim to z nikim już nie będę”,
2) perfekcjonizm – przekonanie, że można coś zrealizować na 100 % bezbłędnie,
3) czytanie w myślach – „ja wiem, że on myśli o mnie że jestem zła”,
4) widzenie tunelowe i selektywna uwaga – interpretowanie wydarzeń zgodnych z nastojem - wyszukiwanie negatywnych stron sytuacji „ona tak na mnie spojrzała, na pewno mnie nie lubi”,
5) katastrofizacja – „na pewno mi się nie uda",
6) wyciąganie pochopnych wniosków „nie zdałem egzaminu nie zdam pozostałych”,
7) emocjonalne uzasadnianie „jeśli czuje ze jestem nie kochana to tak jest”.

Praca terapeutyczna z osobami chorymi na depresję polega na zmianie przekonań dotyczących siebie, świata i innych, również na zmianie schematów dezadaptacyjnych i budowaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych. Światowy dzień osób chorych na depresję obchodzony jest w dniu 23 lutego.

 

Terapia integracji sensorycznej (SI) -Elżbieta Zarzycka

Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS), a wraz z nim nasza poradnia, w dniach od 7 do 12 października 2013r. zorganizowała tydzień bezpłatnych konsultacji procesów integracji sensorycznej. Każdy rodzic zaniepokojony rozwojem swojego dziecka mógł w tych dniach skorzystać z naszych usług. Nasza inicjatywa cieszyła się dużym powodzeniem. Czas przeznaczony na konsultacje został w pełni wykorzystany. Rodzice zasięgali porad dotyczących indywidualnych problemów dzieci, otrzymywali wskazówki do pracy w domu, mogli również zapisać swoje pociechy na pełną diagnozę procesów integracji sensorycznej.
Z doświadczeń terapeutów SI pracujących w poradni wynika, iż liczba dzieci mających problemy z odbiorem i przetwarzaniem bodźców zmysłowych stale rośnie, wzrasta również zapotrzebowanie na prowadzoną terapię. Przyczyny tego zjawiska są złożone i wielorakie. Należą do nich:
─ czynniki genetyczne lub dziedziczna predyspozycja, co zdarza się często, gdy u rodziców, rodzeństwa bądź innych krewnych dziecka występuje zaburzenie przetwarzania sensorycznego,
─ czynniki prenatalne, w tym substancje chemiczne i toksyny absorbowane przez płód z zanieczyszczonego środowiska, palenie tytoniu, picie alkoholu przez matkę będącą w ciąży, komplikacje  ciążowe, którym nie można było zapobiec (choroby wirusowe i przewlekłe, stres), ciąże mnogie,
─ poród przedwczesny, niska masa urodzeniowa dziecka, cesarskie cięcie,
─ niesprzyjające okoliczności pourodzeniowe nie zabezpieczające dziecku optymalnych warunków
sensorycznych,
─ inne nieznane przyczyny.
W ramach działań profilaktycznych terapeuci SI pracujący w poradni od kilku lat prowadzą przesiewowe badania diagnostyczne w grupach przedszkolnych i klasach pierwszych szkół podstawowych. Ich celem jest wczesne wykrywanie nieprawidłowości w zakresie integracji sensorycznej u dzieci i udzielenie pomocy w zakresie stwierdzonych deficytów.
Również w bieżącym roku szkolnym około 200 dzieci objętych zostanie badaniami przesiewowymi.

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, list do rodziców -Elżbieta Zarzycka

Zgłaszacie się Państwo do Poradni ze swoimi dziećmi, bo obserwujecie różne nieprawidłowości w ich rozwoju i oczkujecie wskazówek, które pomogą je skorygować. Niekiedy znalezienie przyczyn dysfunkcji jest bardzo trudne. Największą grupę naszych klientów stanowią dzieci z:
─ trudnościami w nauce,
─ zaburzonym i opóźnionym rozwojem mowy,
─ problemami emocjonalnymi i wychowawczymi.
Jedną z przyczyn wymienionych wyżej problemów mogą być centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD).

Wyniki badań planowanej ścieżki kariery uczniów gimnazjów powiatu skarżyskiego w roku szkolnym 2012/2013 - Elżbieta Jaros, Zbigniew Sowa

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przedstawia wyniki przeprowadzonych badań na temat planowanej ścieżki kariery uczniów gimnazjów powiatu skarżyskiego w roku szkolnym 2012/2013. Wyniki udostępniamy wszystkim zainteresowanym, w tym dyrekcjom szkół, pedagogom, wychowawcom oraz uczniom i ich rodzicom:


Pobierz plik PPT
Pobierz plik PD
F