Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

Plan pracy poradni

Dokumenty do pobrania 

 Diagnoza   Terapia 

Rozwój osobisty

Doradztwo zawodowe

 Profilaktyka  

 Publikacje    
 Kadra 
Linki    

 Kontakt 


PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/18

Rodzice, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej oferuje następujące formy pomocy w roku szkolnym 2017/2018

1. Diagnostyczną - psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną:

 • rozwoju psychoruchowego,
 • specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • zaburzeń mowy,
 • uczniów z trudnościami w nauce,
 • uczniów z problemami wychowawczymi, emocjonalnymi, zagrożonych uzależnieniem i innymi trudnościami w funkcjonowaniu szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym,
 • wspomagającą wybór poziomu i kierunku kształcenia oraz zawodu i specjalności,
 • procesów integracji sensorycznej.

2. Terapeutyczną:

 • terapię indywidualną,
 • terapię rodzinną,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię EEG Biofeedback,
 • socjoterapię,
 • terapię pedagogiczną: dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,
 • terapię metodą integracji sensorycznej dla dzieci z dysleksją, dyspraksją, zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwość/podwrażliwość: dotykowa, słuchowa, niepewność grawitacyjna, nietolerancja ruchu), zespołem Downa, ADHD, zaburzeniami mowy, niepełnosprawnością intelektualną.

3. Profilaktyczną:

 • programy profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • prelekcje dla rodziców z zakresu wczesnej profilaktyki niepowodzeń szkolnych, uzależnień, zaburzeń mowy,
 • Trening Zastępowania Agresji z wykorzystaniem technik terapeutycznych.

4.  Orzecznictwo:

 1. Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:
 • niesłyszącej
 • słabo słyszącej
 • słabo widzących
 • niewidomych
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją
 • z upośledzeniem w stopniu lekkim
 • z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • z autyzmem , w tym zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 1. Orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi, utrudniającymi lub uniemożliwiającymi uczęszczanie do szkoły,
 2. Orzekanie o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 3. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

5. Doradztwo szkolne i zawodowe:

- kompleksowy program doradztwa edukacyjnego i zawodowego dla gimnazjalistów wszystkich klas,
- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów klas trzecich gimnazjum,
- warsztaty grupowe z zakresu orientacji szkolno-zawodowej, podejmowania decyzji, autoprezentacji, itp.,
- kompleksowy program z zakresu doradztwa zawodowego  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych,
- doradcze spotkania z rodzicami dotyczące kariery zawodowej dziecka,
- badania preferencji i predyspozycji zawodowych uczennic i uczniów.

Informujemy ,że w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej pracuje obecnie 18 specjalistów: psychologów,  pedagogów, doradców zawodowych, logopedów, terapeutów.

Wszyscy  mają uprawnienia do udzielania w/w form  pomocy: diagnozy, orzekania, opiniowania, terapii.

Jednocześnie zapraszamy w bieżącym roku szkolnym do korzystania z naszej ofert przedstawionej poniżej, lub (pobierz ofertę programową PCRE na rok szkolny 2017/2018. pdf):

 Szanowni Państwo,

od wielu lat podejmujemy wspólnie liczne inicjatywy na terenie przedszkoli, szkół i placówek, których celem jest podniesienie jakości świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dziękujemy ze tę współpracę, zaangażowanie i wsparcie. Liczymy, że rok szkolny 2017/2018 będzie równie owocny a nasze wspólne działania  przyniosą wiele korzyści zarówno dzieciom i ich rodzicom jak i nauczycielom.

Nasza Poradnia zatrudnia specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, co pozwala nam na realizację wielu innowacyjnych przedsięwzięć skierowanych do Uczniów, Rodziców i Rad Pedagogicznych. Dysponujemy dobrze wyposażoną
w narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne placówką. Specjaliści prowadzą różnorodne zajęcia, warsztaty i spotkania, których są inspiratorami, organizatorami a często autorami.

Jeśli chcą Państwo lepiej rozumieć swoich uczniów, wspierać ich rozwój, efektywnie współpracować z Rodzicami, zachęcamy do kontaktu z nami. W celu zaplanowania pracy Poradni w roku szkolnym 2017/2018 prosimy o zgłaszanie wzorem lat ubiegłych zapotrzebowań na realizację przez naszych pracowników działań skierowanych do uczniów, nauczycieli, rodziców, wynikających z rozpoznanych potrzeb w państwa placówkach. Dodatkowo przesyłamy naszą ofertę.

W roku szkolnym 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018  Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna i Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku Kamiennej proponują przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym z terenu powiatu skarżyskiego kompleksowe wsparcie w zakresie podniesienia jakości  realizowanych zadań. Minister Edukacji Narodowej nakłada na nasze placówki taki obowiązek od 2016 roku. Poradnia i Biblioteka Pedagogiczna po raz pierwszy proponują placówkom oświatowym procesowe wsparcie rozwoju już w bieżącym roku szkolnym. Nowa propozycja skierowana jest do tych placówek, które są zainteresowane wprowadzaniem trwałych zmian jakościowych w wybranym przez siebie obszarze funkcjonowania. Podczas wdrażaniu nowych rozwiązań do praktyki zawodowej wszyscy nauczyciele w szkołach i placówkach oświatowych będą mogli korzystać z systematycznego wsparcia pracowników Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji.

Szczegółowe informacje dotyczące naszej oferty zostaną przekazane już wkrótce na zebraniu dyrektorów wszystkich placówek oświatowych z terenu powiatu skarżyskiego organizowanym przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej.

     

Pobierz PLAN PRACY PORADN