Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

 

                                                                                                                                  Stan prawny na dzień:01.09.2015r.

Akty prawne stanowiące podstawę do wydawania orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

L.P.

 Orzeczenie o potrzebie

 Podstawa prawna

 1. 

 Kształcenia specjalnego dla dzieci i 
 młodzieży niepełnosprawnej oraz
 niedostosowanej społecznie, w tym:  
 - niedosłyszących i słabo słyszących,
 - niewidomych i słabo widzących,
 - z niepełnosprawnością ruchową, 
 w  tym afazją

 - z niepełnosprawnością   intelektualną
 w stopniu lekkim

  - z niepełnosprawnością  intelektualną
 w stopniu  umiarkowanym lub znacznym

  - z autyzmem w tym z zespołem  
 Aspergera

  - z niepełnosprawnościami
 sprzężonymi
 - zagrożonych niedostosowaniem
 społecznym
 - niedostosowanych społecznie

Art.  18b, 71 b, ust. 1b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz 2005 r. Nr 17, poz. 141)

§ 3 ust. 2 pkt 2

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r.  poz.199)

§ 1

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie  warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie (Dz. U. 2015r. poz. 1113)

§ 4 ust. 1 pkt 1

Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U Nr 173 z 2008r. poz. 1072)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U z 2013r. poz. 529) na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  tekst jednolity (Dz. U. 2011r. Nr 231, poz. 1375)

§ 3 ust. 2 pkt 6 oraz ust 3.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym  (.Dz U., Nr 296 poz.; 1755  par 3 ust 6  pkt 6

 2.

 indywidualnego nauczania

Art. 71 b, ust. 3, ust. 6, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz 2005 r. Nr 17, poz. 141)

§ 3 ust.2 pkt 2

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zadań działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199)

§ 1. pkt 1

Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U Nr 173 z 2008r. poz. 1072)

 3.

 wczesnego wspomagania rozwoju

Art. 71 b, ust. 3
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz 2005 r. Nr 17, poz. 141)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 października 2013 r.
w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dziecka (Dz. U. 2013r. poz.1257)

§ 7

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 lutego  2013 r. w sprawie szczegółowych zadań działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199)

§ 2. ust.5

 Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U Nr 173 z 2008r. poz. 1072)

 4.

 zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Art. 71 b, ust. 3, ust. 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz 2005 r. Nr 17, poz. 141)

§ 3 ust. 2

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r.  poz.199)

§ 2 ust. 1 pkt 4

Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U Nr 173 z 2008r. poz. 1072)

§ 1 ust. 1i 2

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013r. poz.529)

 

Akty prawne i wykaz opinii wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną na ich podstawie
 

L.P.

 Orzeczenie o potrzebie

 Podstawa prawna

 1.

 wczesnego wspomagania rozwoju 
 dziecka

 

art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 października 2013 r.
w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dziecka (Dz. U. 2013r. poz.1257)

 2.

 wcześniejszego przyjęcia dziecka do
 szkoły podstawowej

art. 16 ust. 2 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

 3.

 odroczenia rozpoczęcia spełniania 
 przez dziecko obowiązku szkolnego

art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

 4.
 

 spełniania przez dziecko 
 odpowiednio obowiązku rocznego 
 przygotowania przedszkolnego
 poza przedszkolem, oddziałem  przedszkolnym lub inną formą 
 wychowania przedszkolnego
 i  obowiązku szkolnego lub  obowiązku nauki poza szkołą

art. 16 ust. 10 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

 5.

 zwolnienia ucznia z nauki drugiego
 języka obcego

art. 44 d ust.  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.2015.poz. 357)

§ 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U 2015 poz. 843)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

 6.


 objęcia ucznia nauką w klasie
  terapeutycznej

§ 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

 7.

 dostosowania wymagań
 edukacyjnych wynikających
 z programu nauczania do
 indywidualnych potrzeb
 edukacyjnych ucznia

art. 44 b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.2015.poz. 357) § 3 ust. 3  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie  szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. 2015  poz. 843 )

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

 

 8.

 

 

 o specyficznych trudnościach
 w uczeniu się

art. 18 a, 44 b ust. 8 pkt 1, 44 zzr ust 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U.2015.poz. 357) § 3 ust. 3  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie  szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 2015  poz. 843 )

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

 9.

 udzielenia zezwolenia na 
 indywidualny program lub tok nauki

art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) 

§ 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr. 3, poz. 28)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

 10.

 przyjęcia ucznia gimnazjum do 
 oddziału przysposabiającego do
 pracy

§ 8 ust. 2 załącznika Nr 3 „Ramowy statut publicznego gimnazjum” do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr.61 poz. 624, z późn.zm.)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

 11.

 pierwszeństwa w przyjęciu ucznia
 z problemami zdrowotnymi do 
 szkoły ponadgimnazjalnej

§ 10 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 oraz
z 2009 r. Nr 31, poz. 208)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

 12.

 

 zezwolenia na zatrudnienie 
 młodocianego w celu przyuczenia do
 wykonywania określonej pracy lub
 nauki zawodu

§ 1 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków,

w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum
(Dz. U. Nr 214, poz. 1808)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

 13.

 braku przeciwwskazań do
 wykonywania przez dziecko pracy
 lub innych zajęć zarobkowych

art. 304 § 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.zm.)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

 14.

 objęcia dziecka pomocą
 psychologiczno-pedagogiczną
 w przedszkolu, szkole lub placówce

§ 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

 15.

 inne opinie w sprawach związanych 
 z kształceniem i wychowaniem dzieci
 i młodzieży (np. dla PZP, poradni 
 foniatrycznej, Sądu)

§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)

§ 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)