Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 


Procedura wydawania orzeczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Informatot dla rodziców

W skład Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej wchodzą:

         1. Dyrektor Poradni - przewodniczący zespołu,
         2. Psycholog,
         3. Pedagog,
         4. Logopeda,
         5. Lekarz,
         6. Inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

          Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej wydaje następujące orzeczenia i opinie:

         1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla:
         - niesłyszących i słabo słyszących,
         - niewidomych i słabo widzących,
         - z Autyzmem/Zespołem Aspergera,
         - z niepełnosprawnością ruchowa, w tym z afazją,
         - z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
         - z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
         - z więcej niż jedną niepełnosprawnością,
         - zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
         - niedostosowanych społecznie.

         2. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
         3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
         4. Orzeczenia o potrzebie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
         5. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Warunkiem otrzymania przez dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, szkole lub placówce, różnego
rodzaju form specjalistycznej pomocy jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
które zostało wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Orzeczenie to dokument, który  zawiera pełną diagnozę dziecka, zalecane formy edukacji, zalecane formy rewalidacji,
terapii i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sposoby realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych.

UWAGA!!! Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest dokumentem tożsamym z orzeczeniem o niepełnosprawności,
odmienne są także warunki, które należy spełnić, aby takie orzeczenie uzyskać.
 

Aby uzyskać:

         I. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
        II. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
       III.  Opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka:

należy w Sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej,
ul Plac Floriański 1 (II piętro) złożyć następujące dokumenty:

         1. Aktualną diagnozę psychologiczną i pedagogiczną dziecka (aktualną, czyli nie starszą niż sprzed 2 lat w przypadku diagnozy psychologicznej, i nie starszą niż jeden rok w przypadku diagnozy pedagogicznej).

WAŻNE!!! Pełną diagnostykę psychologiczno-pedagogiczną i/lub logopedyczną wykonujemy na miejscu, informując telefonicznie
o terminie badań po wcześniejszym złożeniu przez rodzica/opiekuna prawnego w sekretariacie Poradni wypełnionego wniosku
o wydanie orzeczenia. - Pobierz druk 

          2. Opinię o funkcjonowaniu dziecka od wychowawców z przedszkola/szkoły.
3. Aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę/zaburzenie dziecka wydane przez lekarza specjalistę, (nie
dotyczy dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym ze względu na niepełnosprawność intelektualną oraz
niedostosowanie społeczne i zagrożenie niedostosowaniem społecznym).-Pobierz druk
4. Opinię logopedyczną od logopedy prowadzącego dziecko z problemami logopedycznymi, bądź umówienie się na konsultację
z logopedą w Poradni.
5. Opinię specjalistów pracujących z dzieckiem, np. diagnozę procesów integracji sensorycznej, opinię rewalidanta, itp.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia
w danej szkole. Etapy edukacyjne w rozumieniu prawa oświatowego to:
- edukacja przedszkolna (obejmująca zerówkę, nawet jeśli jest to zerówka szkolna, 
- I etap edukacyjny - nauczanie wczesnoszkolne (klasy 1-3),
- II etap edukacyjny - nauka w klasach 4-6,
- III etap edukacyjny – nauka w gimnazjum,
- IV etap edukacyjny - szkoła ponadgimnazjalna.

 Wszystkie druki można pobrać w sekretariacie Poradni lub ze strony internetowej Poradni.

Dla małych dzieci u których wykryto niepełnosprawność można uzyskać opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, dzięki której dziecko uzyska pomoc w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Opinia
obowiązuje od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Dzieci
z głębokim stopniem niepełnosprawności mają prawo do uzyskania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Orzeczenie takie wydawane jest na okres do 5 lat.
 

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego umożliwia skorzystanie z formy nauczania indywidualnego przeznaczonej dla
uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły (nauczanie odbywa się wtedy w domu ucznia), bądź znacznie je
utrudnia (nauczanie odbywa się na terenie szkoły w oddzielnym pomieszczeniu). Dotyczy osób poważnie chorych, z ciężkimi urazami,
po wypadkach, operacjach, w sytuacjach chorób psychicznych tj. depresji, fobii, psychozy, zaburzeń zachowania i emocji, itp.

Decyzję w sprawie organizacji nauczania indywidualnego wydaje Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. Podstawą wydania
decyzji jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
na podstawie:

          - wypełnionego przez rodziców/ opiekunów prawnych wniosku o wydanie orzeczenia, 
-
zaświadczenia lekarskiego od lekarza specjalisty, zawierającego następujące informacje: 
a) informację o stanie zdrowia dziecka (choroba podstawowa oraz choroby współwystępujące, stopień uszkodzenia
strukturalnego i funkcjonalnego, przebieg choroby i leczenia, rokowania,
b) uzasadnienie (w przypadku stwierdzenia, że dziecko/uczeń wymaga indywidualnego przygotowania/nauczania), czyli
wskazanie faktów oraz przyczyn, z powodu których dziecko/uczeń nie może uczęszczać lub ma znacznie ograniczoną zdolność uczęszczania do przedszkola/ szkoły,
c) stwierdzenie, czy stan zdrowia znacznie utrudnia, czy uniemożliwia uczęszczanie do szkoły/przeduzasadnienie
(w przypadku stwierdzenia, że dziecko/uczeń wymaga indywidualnego przygotowania/nauczania), czyli wskazanie faktów
oraz przyczyn, z powodu których dziecko/uczeń nie może uczęszczać lub ma znacznie ograniczoną zdolność uczęszczania do przedszkola/ szkoły,
d) w sytuacji, gdy stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły określenie zakresu, w jakim dziecko
powinno być nauczane  indywidualnie oraz czy i na jakich zasadach może brać udział w zajęciach organizowanych z grupą,
w których realizowana jest podstawa programowa,   
e) określenie czasu, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/
szkoły, nie mniej niż 30 dni – od dnia wydania orzeczenia,
f) w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie konieczne jest zaświadczenie określające możliwość
dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy,
g) aktualną diagnozę psychologiczną i pedagogiczną dziecka (aktualną, czyli nie starszą niż sprzed 2 lat w przypadku diagnozy psychologicznej i nie starszą niż jeden rok w przypadku diagnozy pedagogicznej) 

w przypadku powtórnego ubiegania się o uzyskanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania konieczna jest opinia
o funkcjonowaniu dziecka w minionym okresie, w którym odbywało się indywidualne nauczanie.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na okres czasu wskazany
przez lekarza w zaświadczeniu lekarskim

 

Ważne informacje

 1. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo
do sprawowania opieki nad dzieckiem.

2. Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku - Kamiennej obraduje w każdy czwartek w godzinach
12.00 – 14.00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz okresu  wakacji – 1 miesiąc przerwy w obradach).

3. Rodzice/ opiekunowie prawni mogą wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego w części dotyczącej jego dziecka.

4. Pełnoletni uczeń samodzielnie wypełnia wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania
indywidualnego.

5. W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  i orzeczenia o potrzebie
indywidualnego przygotowania przedszkolnego/ orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania/ orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju wnioskodawca składa odrębne wnioski.

6. W przypadku niekompletnej dokumentacji dziecka Zespół kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i przekazuje
niezbędne informacje dotyczące jej uzupełnienia.

7. Jeżeli w związku ze zmianą okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania ustanie potrzeba kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, Zespół Orzekający na
wniosek rodziców/ opiekunów prawnych, wydaje orzeczenie o braku potrzeby orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania.

8. W przypadku zmiany dotyczącej rodzaju i stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych, wskazanych w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego, Zespół Orzekający na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, które automatycznie uchyla orzeczenie wcześniejsze. W uzasadnieniu nowego orzeczenia
zespół wskazuje także na zmianę dotyczącą rodzaju, stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych.

9. W przypadku nie uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, Zespół  Orzekający wydaje orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego/indywidualnego, w którym stwierdza się, że nie zachodzi odpowiednio potrzeba kształcenia specjalnego, potrzeba
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo potrzeba indywidualnego nauczania.

10. Orzeczenie jest przygotowane do osobistego odbioru w sekretariacie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej po upływie 14 dni
od dnia posiedzenia Zespołu Orzekającego.

11. Orzeczenie wydaje się rodzicom/prawnym opiekunom dziecka lub osobom przez nich upoważnionym.

12.  Stronie przysługuje prawo do złożenia odwołania od orzeczenia w terminie 14 dni od jego otrzymania. Odwołanie 
     składa się za pośrednictwem zespołu, który wydał dane przeczenie. Zespół ma 14 dni, licząc od daty wpływu
     odwołania na podjęcie decyzji o:
     a) uznaniu odwołania w całości za zasadne, uchyleniu zaskarżonego orzeczenia i wydanie nowego,
     b) uznaniu odwołania za niezasadne i przekazane odwołania wraz z aktami sprawy właściwemu kuratorowi oświaty,
     Zespół rozpatruje odwołanie na posiedzeniu, z którego sporządza się protokół.

13. Zespół na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w razie:
     1) zmiany okolicznosci stanowiacych
podstawę wydania poprzedniego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
     2) potrzeby zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń,
     3) potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.

     Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie.

 Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego w I półroczu roku szkolnego 2015/2016 

Miesiąc

Data

Wrzesień

03.09.2015

10.09.2015

17.09.2015

24.09.2015

Październik

01.10.2015

08.10.2015

15.10.2015

22.10.2015

29.10.2015

Listopad

05.11.2015

12.11.2015

19.11.2015

26.11.2015

Grudzień

03.12.2015

10.12.2015

17.12.2015

13.12.2015

30.12.2015

Styczeń

07.01.2016

14.01.2016

21.01.2016

28.01.2016

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
w Skarżysku – Kamiennej. Tutaj zawsze znajdziecie Państwo życzliwą pomoc i fachową poradę.
Jesteśmy dla Was i Waszych Dzieci.

poczta wewnętrzna

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r., poz.199)

Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), bądź pełnoletniego ucznia. Opinię odbiera osobiście wnioskodawca lub osoba pisemnie przez niego upoważniona (z sekretariatu poradni). W uzasadnionych wypadkach, na pisemną prośbę rodzica opinia jest przesyłana wnioskodawcy drogą pocztową.

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 • Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
 • Pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
 • Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego,
 • Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także do klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 • Przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
 • Innych, określonych w odrębnych przepisach.

Ogólne:

 • Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
 • W przypadku dzieci niechodzących do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców poradnia udziela stosownej pomocy w przypadku, gdy zamieszkują na terenie działania poradni.
 • Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnię, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich  rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły (przedszkola) i ich rodzicom.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA NA DIAGNOZĘ W SPRAWIE SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

Warunkiem przyjęcia dziecka na diagnozę jest dostarczenie:

1)   pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych), bądź pełnoletniego ucznia.

2)   skierowania na badania specjalistyczne wypełnionego przez nauczyciela polonistę dotyczącego trudności dziecka w nauce czytania i pisania. Dokładne określenie trudności, typów popełnianych błędów, częstotliwości ich występowania, ocen poziomu prezentowanych umiejętności czytania i pisania, opis funkcjonowania ucznia na lekcjach, przebieg kariery szkolnej. Konieczne jest określenie środków zaradczych podjętych przez szkołę np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, okres czasu jakim uczeń objęty był określonym rodzajem pomocy, systematyczność oddziaływań, uzyskiwane efekty, obserwowane problemy itp.

3)   dołączenie do zgłoszenia o badanie kserokopii prac ucznia, zarówno z prac lekcyjnych, jak i domowych, oraz z zajęć terapeutycznych, również z lat wcześniejszych).

4)   opinie innych specjalistów (aktualne i wcześniejsze), o ile dziecko jest (było) objęte ich opieką (np. terapeuty, logopedy itp.).

Na kolejną diagnozę wskazane jest, aby uczeń zgłosił się z udokumentowaną pracą własną według wskazówek uzyskanych z poradni.

KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI NA DIAGNOZĘ W CELU WYDANIA ORZECZENIA/OPINII ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych,  oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodziezy niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, w specjalnych przedszkolach, szkołach i odddziałach oraz ośrodkach, w naszej poradni działa zespół orzekający, który wydaje:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Aby uzyskać orzeczenie bądź opinię zespołu orzekającego należy zgłosić się do sekretariatu poradni w celu złożenia stosownego wniosku oraz posiadanej dokumentacji lekarskiej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. W poradni uzyskają też Państwo informacje, co do dalszego postępowania w zależności od przedstawionej dokumentacji. Przebieg postępowania orzekającego prowadzonego przez poradnię regulowany jest odpowiednimi przepisami i zgodny z opracowanymi na ich podstawie procedurami oraz regulaminami.

 

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r., poz.199)

Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), bądź pełnoletniego ucznia. Opinię odbiera osobiście wnioskodawca lub osoba pisemnie przez niego upoważniona (z sekretariatu poradni). W uzasadnionych wypadkach, na pisemną prośbę rodzica opinia jest przesyłana wnioskodawcy drogą pocztową.

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 • Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
 • Pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
 • Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego,
 • Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także do klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 • Przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta,
 • Innych, określonych w odrębnych przepisach.

Ogólne:

 • Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
 • W przypadku dzieci niechodzących do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców poradnia udziela stosownej pomocy w przypadku, gdy zamieszkują na terenie działania poradni.
 • Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi poradnię, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich  rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły (przedszkola) i ich rodzicom.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA NA DIAGNOZĘ W SPRAWIE SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

Warunkiem przyjęcia dziecka na diagnozę jest dostarczenie:

1)   pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych), bądź pełnoletniego ucznia.

2)   skierowania na badania specjalistyczne wypełnionego przez nauczyciela polonistę dotyczącego trudności dziecka w nauce czytania i pisania. Dokładne określenie trudności, typów popełnianych błędów, częstotliwości ich występowania, ocen poziomu prezentowanych umiejętności czytania i pisania, opis funkcjonowania ucznia na lekcjach, przebieg kariery szkolnej. Konieczne jest określenie środków zaradczych podjętych przez szkołę np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, okres czasu jakim uczeń objęty był określonym rodzajem pomocy, systematyczność oddziaływań, uzyskiwane efekty, obserwowane problemy itp.

3)   dołączenie do zgłoszenia o badanie kserokopii prac ucznia, zarówno z prac lekcyjnych, jak i domowych, oraz z zajęć terapeutycznych, również z lat wcześniejszych).

4)   opinie innych specjalistów (aktualne i wcześniejsze), o ile dziecko jest (było) objęte ich opieką (np. terapeuty, logopedy itp.).

Na kolejną diagnozę wskazane jest, aby uczeń zgłosił się z udokumentowaną pracą własną według wskazówek uzyskanych z poradni.

KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI NA DIAGNOZĘ W CELU WYDANIA ORZECZENIA/OPINII ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych,  oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodziezy niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, w specjalnych przedszkolach, szkołach i odddziałach oraz ośrodkach, w naszej poradni działa zespół orzekający, który wydaje:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
- opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Aby uzyskać orzeczenie bądź opinię zespołu orzekającego należy zgłosić się do sekretariatu poradni w celu złożenia stosownego wniosku oraz posiadanej dokumentacji lekarskiej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. W poradni uzyskają też Państwo informacje, co do dalszego postępowania w zależności od przedstawionej dokumentacji. Przebieg postępowania orzekającego prowadzonego przez poradnię regulowany jest odpowiednimi przepisami i zgodny z opracowanymi na ich podstawie procedurami oraz regulaminami.