Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
w Skarżysku-Kamiennej
News & Updates

Archiwum
 
 
 

 O bibliotece

Katalogi on-line

Wykaz
nowości

Oferta
edukacyjna

Zestawienia
bibliograficzne

 Regulaminy

Prezentacje 

 Kadra 

 Kontakt 

REGULAMIN CZYTELNI
Powiatowej  Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku – Kamiennej.

         1.  Czytelnicy  mogą korzystać ze zbiorów czytelni codziennie oprócz czwartków i niedziel.
    2. 
Pierwszeństwo korzystania ze zbiorów i miejsc w czytelni mają nauczyciele.
    3. 
Przed zajęciem miejsca w czytelni należy sprawdzić, czy interesująca czytelnika książka     
         znajduje się w czytelni.
    4. 
Osoby korzystające ze zbiorów mają obowiązek zgłosić swoje zapotrzebowanie u 
         bibliotekarza przedkładając ważny dowód tożsamości.
    5. 
Zamówione książki i czasopisma podaje bibliotekarz.
    6. 
Ze zbiorów czytelni należy korzystać na miejscu.
    7. 
Czytelnik odpowiada materialne za stan powierzonego mu księgozbioru. Zauważone braki
         zgłasza bibliotekarzowi.
    8. 
W czytelni obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.
    9. 
Przy opuszczaniu czytelni należy zwrócić wypożyczone zbiory i odebrać przyjęty przy zapisie
         dokument.
   10. 
Bez uzgodnienia z bibliotekarzem nie można wykonywać odbitek kserograficznych.
   11. 
Nieprzestrzegający Regulaminu czytelnik może czasowo stracić prawo do korzystania ze
         zbiorów czytelni.
   12. 
Administratorem danych osobowych podawanych przy zapisie do Biblioteki  jest Dyrektor
         Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji   w Skarżysku –Kamiennej ul. Plac Floriański 1 .
   13.
Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie korzystania z usług Biblioteki, w tym
         udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczania książek do domu, 
         korzystania z różnych źródeł informacji, umożliwienie dochodzenia należności, a także
         prowadzenia badań czytelniczych i statystycznych.
   14.  
Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą wykorzystywane i udostępniane w celach innych
        niż wymienione wyżej.
   15.  
Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania na
         warunkach określonych prawem.
   16.
Dane osobowe podawane są dobrowolnie, co jest niezbędne do nabycia prawa do korzystania
        z usług Biblioteki. Czytelnik podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu wyraża
        zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  17. 
Regulamin obowiązuje z dniem 01.01.2014 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z INTERNETOWEGO CENTRUM  INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ 

Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej 

w Skarżysku – Kamiennej.

      Stanowiska komputerowe w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej służą do:

 • wyszukiwania w Internecie informacji niezbędnych do nauki i pracy dydaktycznej.   
 • redagowania prac szkolnych.
 • drukowania, skanowania potrzebnych materiałów.

         1. Czytelnik korzystający z ICIM zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości. 
    2. W ICIM należy zachować ciszę. 
    3. Komputery mogą być wykorzystane do celów naukowych i dydaktycznych.   
    4. Korzystać można z zainstalowanych programów. Nie wolno instalować innych programów.  
    5. Potrzebne materiały mogą być odpłatnie wydrukowane i zeskanowane.
    6. Materiały mogą zostać nagrane na nośniki własne.
    7. Pracownicy służą pomocą w obsłudze stanowisk komputerowych.
    8. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez jedną osobę przez godzinę.   
    9. Czytelnik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia sprzętu.
  10. W przypadku nie przestrzegania regulaminu czytelnik nie może korzystać z  ICIM.
  11. Administratorem danych osobowych podawanych przy zapisie do Biblioteki  jest Dyrektor
        Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku -Kamiennej ul. Plac Floriański 1.
  12. Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie korzystania z usług Biblioteki, w  tym
        udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, wypożyczania książek do domu,
        korzystania z różnych źródeł informacji, umożliwienie dochodzenia należności, a także
        prowadzenia badań czytelniczych i statystycznych.

  13. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą wykorzystywane i udostępniane w celach innych
        niż wymienione wyżej.

  14. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania na
        warunkach określonych prawem.

  15. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, co jest niezbędne do nabycia prawa do korzystania
        z usług Biblioteki. Czytelnik podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu wyraża
        zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  16. Regulamin obowiązuje z dniem 01.01.2014r.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku - Kamiennej

     I. Warunki korzystania z biblioteki.

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać nauczyciele, pracownicy oświatowi i naukowi, studenci zamieszkali w rejonie działania biblioteki.
 2. Przy zapisie do wypożyczalni czytelnicy winni przedłożyć:
  nauczyciele - dowód osobisty i legitymację służbową,
  studenci      - dowód osobisty oraz indeks,
  inni              - dowód osobisty.
 3. Studenci aktualizują prawo do korzystania z wypożyczalni na podstawie indeksu z wpisem na dany rok akademicki.
 4. Opłata za usługi informacyjno – bibliograficzne – 7.00 zł na rok.

    II. Wypożyczanie książek.

 1. Po książki czytelnik zgłasza się osobiście z aktualną legitymacją biblioteczną.
 2. Czytelnicy mogą jednorazowo wypożyczyć 5 książek.
 3. Książki wypożycza się na okres jednego miesiąca. Dopuszczalna jednorazowa prolongata książek wyłącznie na okres 1 miesiąca.
 4. Na życzenie czytelnika biblioteka sprowadza pozycje książkowe z innych bibliotek w kraju. Książki te udostępnia się wyłącznie w czytelni.

   III. Przetrzymywanie książek.

 1. Czytelnik powinien wykazać zrozumienie dla potrzeb innych użytkowników biblioteki nie przetrzymywać książek i zwracać je w ustalonym terminie.
 2. Za przetrzymanie książek czytelnik płaci karę pieniężną 1 zł od 1 vol. za każdy miesiąc po terminie zwrotu.
 3. Kierownik biblioteki może odmówić prawa korzystania z wypożyczalni czytelnikowi, który przetrzymuje wypożyczone książki.

   IV. Poszanowanie książek.

 1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki.
 2. Czytelnik i dyżurujący bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem.
 3. Obowiązkiem czytelnika jest zgłoszenie bibliotekarzowi przy zwrocie książki dostrzeżonych braków i uszkodzeń.

    V. Zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia książek.

 1. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczoną książkę. Zobowiązany jest odkupić zniszczoną przez siebie lub zagubioną książkę. Jeżeli odkupienie jest niemożliwe, czytelnik zwraca wartość książki lub inną w zamian.

   VI. Dane osobowe czytelników

1.  Administratorem danych osobowych podawanych przy zapisie do Biblioteki  jest Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku- Kamiennej ul. Plac Floriański 1.

2.  Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie korzystania z  usług  Biblioteki, w tym udostępniania materiałów bibliotecznych na  miejscu, wypożyczania książek do domu, korzystania z różnych źródeł informacji, umożliwienie dochodzenia należności, a także prowadzenia badań  czytelniczych i statystycznych.

3.  Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą wykorzystywane i udostępniane w   celach innych niż wymienione wyżej.

4.            Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania na 
      warunkach określonych prawem. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, co jest niezbędne
     do nabycia prawa do korzystania z usług Biblioteki. Czytelnik podpisując zobowiązanie do
     przestrzegania regulaminu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

     VII. Przepisy końcowe.
       1. Czytelnik niestosujący się do przepisów powyższego Regulaminu może być  na podstawie
          decyzji kierownika biblioteki pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

       2. Regulamin obowiązuje z dniem 01. 01.2014r.

 

        USŁUGI KSEROGRAFICZNE 
        Usługi kserograficzne wykonywane są w godzinach pracy biblioteki.

        Cennik opłat za odbitki kserograficzne:

                Strona A-4  -   0.30 zł
                Strona A-5  -  0.20 zł.
                Strona A-3  -  0.50 zł.

Zachęcamy do lektury czasopism pedagogicznych i bibliotekarskich, na łamach których w końcówce ubiegłego roku opublikowano wiele ciekawych tekstów. Ich tematyka była bardzo zróżnicowana. Warto np. sięgnąć po artykuły traktujące o współczesnych problemach takich jak hazard, cyberprzemoc, hejterstwo. Problemy edukacji szkolnej podejmowane są m.in. w tekstach na temat kinezjologii edukacyjnej, stymulowania rozwoju dziecka, uczniów zdolnych, mentoringu. W prasie bibliotekarskiej można przeczytać z kolei o stronach internetowych bibliotek, rynku książki dla dzieci i młodzieży, relacjach bibliotekarzy z czytelnikami. Polecane teksty dostępne są w zbiorach Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej.